lungkitti.com หนังสือเก่า

พระบิดาแห่งเทคโนโรยีของไทย


฿450.00
หมวดหนังสือ (01) : หนังสือเทิดพระเกียรติ  
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระราชกรณียกิจ - หนังสือเทิดพระเกียรติ
  • รหัสสินค้า : 026143

รายละเอียดสินค้า พระบิดาแห่งเทคโนโรยีของไทย

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้พระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ โดยทรงพระราช ทานพระราชดำรัส พระบรมราชวินิจฉัยเพื่อการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยการนำหลักการ นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของศาสตร์ทางด้านวิศวกรรม รวมทั้งความแตกฉานในวิชาการเชิงช่าง  และทรงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานทุกด้านทั้งในรูปแบบของการศึกษาวิจัย พัฒนา  ซึ่งล้วนแต่เพื่อเป็นแบบอย่างให้ประชาราษฎร์ทุกหมู่เหล่า ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ให้ได้คิดอย่างมีระบบ พระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะแนะนำให้รู้จักการคิด วิเคราะห์ พิจารณาปัญหาในมุมกว้าง และร่วมประสานกัน ทำงานสำหรับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ 
หมวด (01) : หนังสือเทิดพระเกียรติ 
ปกแข็ง / 267 หน้า (มีใบหุ้มปก) 
จัดพิมพ์ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  
พิมพ์ครั้งที่ :  1  
ปีที่พิมพ์ :    2545
ขนาด : กว้าง  ซ.ม. ยาว  ซ.ม. 
สภาพ :  ดี