หนังสือเก่า lungkitti.com

ลักษณะประติมานวิทยาของหุ่นเรื่องรามเกียรติ์

SOLD OUT
หมวดหมู่หนังสือ: ศิลปะ
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ศิลปกรรม - ประติมากรรม - สถาปัตยกรรม - ศิลปะภาพ
  • รหัสสินค้า : 006690

รายละเอียดสินค้า ลักษณะประติมานวิทยาของหุ่นเรื่องรามเกียรติ์

 

  งานวิจัย เรื่อง ลักษณะประติมานวิทยาของหุ่นเรื่องรามเกียรติ์ ของ กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ นับเป็นการพยายามทำงานวิจัยด้านศิลปะโดยใช้ลักษณะการวิจัยแบบสหวิทยาการที่แท้จริงงานหนึ่ง โดยได้นำความรู้ความชำนาญด้านนาฏศิลป์ โขน ละคร มาใช้ร่วมกับความรู้และหลักวิชาการด้านประติมานวิทยา ซึ่งจัดอยู่ในวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในการค้นคว้าวิจัยและจัดทำหนังสือนำชม หนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าและเนื้อหาสาระที่มุ่งมั่นจะช่วยเผยแพร่ สงวนรักษา และชี้นำให้มหาชนเข้าใจ และชื่นชมในความงามและคุณค่าของศิลปวัตถุชุดนี้อย่างกว้างขวาง 
โดย: น.ส. วันทนีย์ ม่วงบุญ 
หมวด: ศิลปะ 
ปกแข็ง / 297 หน้า 
พิมพ์ที่: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 
พิมพ์ครั้งที่: -
ปีที่พิมพ์: 2539 
ขนาด: กว้าง 21.6 ซม. ยาว 30.6 ซม. 
สภาพ: พอใช้/หน้าแรกมีตราประทับ