lungkitti.com หนังสือเก่า

การทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา พระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานความเป็นธรรม และการพระราชทานอภัยโทษ


฿450.00
หมวดหนังสือ (01) : หนังสือเทิดพระเกียรติ
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระราชกรณียกิจ - หนังสือเทิดพระเกียรติ
  • รหัสสินค้า : 026663

รายละเอียดสินค้า การทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา พระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานความเป็นธรรม และการพระราชทานอภัยโทษ

        คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี  จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๓๙
        ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ และเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานกลางของรัฐบาลซึ่งมีหน้าที่หลักที่สำคัญประการหนึ่งตามกฎหมายและแบบธรรมเนียมประเพณีคือ ภารกิจเกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์ในเรื่องการขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องต่างๆ การพระราชทานยศฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การยกฐานะวัด การปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง การแต่งตั้งทูต กงสุล ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ประสานงานระหว่างคณะรัฐมนตรีกับส่วนราชการในพระองค์ การจัดทำทะเบียนฐานันดร การสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการ เป็นอาทิ จากการที่ได้ปฏิบัติราชการสนองเบื้องพระยุคลบาทดังกล่าว สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีจึงได้พิจารณาเห็นสมควรจัดทำหนังสือว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณและขอพระราชทานความเป็นธรรมเพื่อ จัดพิมพ์ถวายเป็นราชสักการะเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสดังกล่าวส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งเผยแพร่ไปยังส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนโดยทั่วไป
โดย :   สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หมวด (01) :  หนังสือเฉลิมพระเกียรติ    
ปกอ่อน / 187 หน้า
จัดพิมพ์ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)  
พิมพ์ครั้งที่ : -   
ปีที่พิมพ์ :    2539
ขนาด : กว้าง 21 ซ.ม. ยาว 29 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง การทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา พระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานความเป็นธรรม และการพระราชทานอภัยโทษ