หนังสือเก่า lungkitti.com

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

฿650.00
หมวดหนังสือ (01) : หนังสือเทิดพระเกียรติ
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระราชกรณียกิจ - หนังสือเทิดพระเกียรติ
  • รหัสสินค้า : 026661

รายละเอียดสินค้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

  จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ๕๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๙ 
  และในวโรกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สถาปนา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ และพระราชทานให้แก่ บรมวงศานุวงศ์ และบุคคลผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน
เป็นครั้งแรกในพุทธศักราช ๒๕๓๘
โดย :  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หมวด (01) :  หนังสือเฉลิมพระเกียรติ 
ปกแข็ง / 127 หน้า (ภาพประกอบ)
จัดพิมพ์ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
พิมพ์ครั้งที่ :  -  
ปีที่พิมพ์ :  2539  
ขนาด : กว้าง 22 ซ.ม. ยาว 30.5 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / รูปเล่มแข็งแรง