lungkitti.com หนังสือเก่า

ผังเมือง พิจิตร 2534


฿700.00
หมวดหนังสือ (13) : หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 026456

รายละเอียดสินค้า ผังเมือง พิจิตร 2534

      เมืองพิจิตรนี้ได้เติบโตขึ้นมาตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัย และต่อมาได้อยู่ในพระ ราชอาณาเขตของสุโขทัย เดิมชื่อเมืองสระหลวง ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็น ราชธานี พจิตรมีชื่อเรียกว่า โอฆบุรี มาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการย้าย เมืองใหม่มาอยู่ฝั่งแม่น้ําน่านจนกระทั่งทุกวันนี้ เมืองพิจิตรปัจจุบันนับว่าเป็นชุมชน ขนาดเล็ก ถ้าเปรียบเทียบกับชุมชนอื่นๆ แต่เนื่องจากเมืองพิจิตร เป็นศูนย์กลาง ของสถาบันการปกครองของจังหวัด จึงสมควรที่จะได้รับการพัฒนาที่เหมาะสม
       สำนักผังเมืองได้ดำเนินการวางผังเมืองพิจิตรขึ้นโดยได้ศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับการสังคม การเศรษฐกิจ และสภาพภูมิประเทศแล้วจึงวางตั้งให้สภาพของเมืองมีระบบการใช้ที่ดินที่เหมาะสม มีกิจการสาธารณูปโภค และการคมนาคมมีประสิทธิภาพสูง สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการนี้น้อยที่สุดโดยจัดทำเป็นแผนผังโครงการ 20 ปีขึ้น
โดย :  สำนักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  
หมวด (13) : หนังสือเพื่อการค้นคว้า 
ปกแข็ง / 59 หน้า (ไม่รวมแผ่นที่ผังเมือง 2534 / 13 แผ่น)
จัดพิมพ์ : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมปกครอง
ปีที่พิมพ์ :  2514  
ขนาด : กว้าง 22 ซ.ม. ยาว 29 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / รูปเล่มแข็งแรง