lungkitti.com หนังสือเก่า

ผังเมือง นครสวรรค์ 2534


฿700.00
หมวดหนังสือ (13) : หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 026455

รายละเอียดสินค้า ผังเมือง นครสวรรค์ 2534

  เมืองนครสวรรค์เป็นเมืองที่สำคัญเมืองหนึ่งของประเทศไทยทางด้านเศรษฐ - กิจและการคมนาคม จะเห็นได้จากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองนคร สวรรค์ หากไม่มีผังโครงการของเมืองในอนาคตเป็นหลักในการพัฒนาแล้วจะทำให้ การขยายตัวเมืองออกไปไม่ถูกวิธีการ ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ซึ่งยากและสิ้นเปลือง อย่างยิ่งในการแก้ไขในอนาคต เช่น การจราจรติดขัด น้ำท่วมเมือง มีแหล่งเสื่อม โทรมเกิดขึ้นไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยสง่างาม นับเป็นอุปสรรคทั้งในด้านอนามัย เศรษฐกิจ การสังคมและการปกครอง
  สำนักผังเมืองจึงได้วางผังโครงการ 20 ปีขึ้น พร้อมทั้งกำหนดเงินงบประมาณพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางให้รัฐและท้องถิ่นร่วมกันปรับปรุงเมืองนครสวรรค์สืบไปอย่างเหมาะสมในด้านการใช้ที่ดินระบบถนน ทางด้านสาธารณูปโภค และสาธารณปการ ให้ประสานสอดคล้องกับความเจริญเติบโตตามลำดับในอนาคต
โดย : สำนักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
หมวด (13) : หนังสือเพื่อการค้นคว้า 
ปกแข็ง / 98 หน้า (ไม่รวมแผนที่ผังเมืองนครสวรรค์ 2534 / 13 แผ่น)
จัดพิมพ์ : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมปกครอง
ปีที่พิมพ์ : 2514 
ขนาด : กว้าง 22 ซ.ม. ยาว 29. ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / รูปเล่มแข็งแรง