lungkitti.com หนังสือเก่า

100 ปี รัฐมนตรีศึกษา


฿200.00
หมวดหนังสือ (03) : หนังสือที่ระลึก
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือที่ระลึก
  • รหัสสินค้า : 026451

รายละเอียดสินค้า 100 ปี รัฐมนตรีศึกษา

      หนังสือ “๑๐๐ ปีรัฐมนตรีศึกษา” ได้แนวคิดเริ่มแรกมาจากทำเนียบรัฐมนตรีที่อดีต หัวหน้าสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี (คุณหญิงจวบ จิรโรจน์) และนางสาวพงษ์ศรี เอมะบุตร (เจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี ปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้ว) ได้รวบรวมไว้ ซึ่งเป็นเอกสารพิมพ์เพียงไม่กี่หน้า แต่มีความสำคัญมาก เพราะได้รวบรวมสิ่งที่คนทั้งหลายต้องการทราบไว้ เพื่อศึกษาค้นคว้าและเป็นข้อมูลเบื้องต้น ที่สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีใช้อ้างอิงได้ตามสมควร
ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี (นายมนตรี สิงหบุตร) ได้พิจารณา เห็นว่า หากได้มีการปรับปรุง และเพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนของประวัติเสนาบดีและรัฐมนตรีทุก ๆ ท่านของ กระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน และเพิ่มเติมสาระสำคัญต่าง ๆ เข้าไว้ด้วย เช่น ประวัติกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายในการจัดการศึกษา และโครงสร้างการจัดส่วนราชการแล้วนำมาจัดพิมพ์เพื่อเป็นการเผยแพร่แก่บุคคนทั่วไป ย่อมจะมีประโยชน์ไม่น้อย ประการสำคัญก็คือ หนังสือเล่มนี้จะเป็นเอกสารสำคัญส่วนหนึ่ง เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๕ ด้วย
โดย :  กระทรวงศึกษาธิการ  
หมวด (03) : หนังสือที่ระลึก
ปกแข็ง / 202 หน้า (ไม่มีใบหุ้มปก) 
จัดพิมพ์ : สำนักงานเลขานุการรัฐมลตรี
พิมพ์ครั้งที่ :  1   
ปีที่พิมพ์ :    2535
ขนาด : กว้าง  ซ.ม. ยาว  ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / รูปเล่มแข็งแรง