lungkitti.com หนังสือเก่า

สรรเสริญพระบารมี

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ (01) : หนังสือเทิดพระเกียรติ
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระราชกรณียกิจ - หนังสือเทิดพระเกียรติ
  • รหัสสินค้า : 026369

รายละเอียดสินค้า สรรเสริญพระบารมี

  กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการจัดทำหนังสือ “สรรเสริญพระบารมี” ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา (๕ ธันวาคม ๒๕๕๗) ตลอดจนเป็นการแสดงความสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณที่ได้มีพระราชดำรัสพระราชทานแนวทางการพัฒนา ทั้งนี้ จักได้เผยแผ่ พระเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล อันจะเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตตามความเหมาะสมแก่ประชาชนทั้งชาวไทย และต่างประเทศ
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระฐานะพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นธรรมิกราช ทรงบริบูรณ์ด้วยพระราชจรรยา ประดุจพระโพธิสัตว์มาสู่การปฏิบัติของแต่ละบุคคล อีกทั้งยังมุ่งหมายจะเผยแผ่ความรู้ทางพระพุทธศาสนา เป็นธรรมทานถวายเป็นพระราชกุศล ในขณะเดียวกันก็ปรารถนาจะได้อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่า ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ซึ่งเป็นที่มาของภาพประกอบหลัก ในหนังสือนี้ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย.
หมวด (01) :  หนังสือเฉลิมพระเกียรติ   
ปกแข็ง /  หน้า (มีกล่อง) 
จัดพิมพ์ : สำนักยุทธศาสตร์และการประเมินผล กรุงเทพมหานคร
พิมพ์ครั้งที่ :  -  
ปีที่พิมพ์ :  2557
ขนาด : กว้าง 28.5 ซ.ม. ยาว 29 ซ.ม. 
สภาพ :  ดี / บรรณจุในกล่องแข็ง