lungkitti.com หนังสือเก่า

รถม้าและพาหนะร่วมสมัย


฿1200.00
หมวดหนังสือ (13) : หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 026346

รายละเอียดสินค้า รถม้าและพาหนะร่วมสมัย

          การใช้ชีวิตของคนไทยแต่อดีตจะผูกพันกับสภาพภูมิประเทศซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม เนื่องด้วยคนไทยส่วนใหญ่ยังคงดำรงชีพ ด้วยวิถีทางเกษตรกรรม ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ดังกล่าว ส่งผลให้เกิดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยขึ้นมากมายที่มีสภาพ แวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญ ต่อมาเมื่อมีความคิดที่จะพัฒนาประเทศให้มีความเจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ จึงนำเทคโนโลยีจากตะวันตกซึ่งมีพื้นฐานแตกต่างไปจากวิถีไทยที่เคยถือปฏิบัติกันมาแต่เดิมเป็นอันมากมาใช้ โดยเฉพาะในยุค รัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่ ๕ - ๖ จึงทำให้การดำเนินชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไปมาก รวมทั้งพาหนะที่ใช้ในการเดินทางก็ได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วย
       ความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับพาหนะนั้น บางครั้งถึงกับทำให้พาหนะที่สำคัญในยุคเชื่อมต่อแห่งพัฒนาการ ดังเช่น รถม้าในเมืองไทยที่เคยเป็นเจ้าถนนในช่วงรัชกาลที่ ๕ - ๖ กลับหายไปจากความทรงจำ โดยไม่มีบทบันทึกใด ๆ เก็บช่วงแห่งประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมนั้นหลงเหลือไว้ ดังนั้น เมื่อนายวัฒนะ บุญจับ นักอักษรศาสตร์ชำนาญการ พิเศษ กลุ่มภาษาและวรรณกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ เสนอโครงการศึกษา และจัดพิมพ์หนังสือ "รถม้าและพาหนะร่วมสมัย" กรมศิลปากรจึงยินดีให้การสนับสนุน
กรมศิลปากรหวังว่าหนังสือ "รถม้าและพาหนะร่วมสมัย" นี้ คงจะอำนวยประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วกัน.
หมวด (13) : หนังสือเพื่อการค้นคว้า  
ปกแข็ง / 292 หน้า 
จัดพิมพ์ : กรมศิลปากร 
พิมพ์ครั้งที่ :    1  (2,000 เล่ม)
ปีที่พิมพ์ :   2552
ขนาด : กว้าง 21.7 ซ.ม. ยาว 30 ซ.ม. 
สภาพ :  พอใช้