หนังสือเก่า lungkitti.com

การประชุมปรึกษาราชการแผ่นดิน ในรัชการที่ ๕

฿1300.00
หมวดหนังสือ (03) : หนังสืออนุสรณ์งานศพ
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสืออนุสรณ์งานศพ
  • รหัสสินค้า : 025592

รายละเอียดสินค้า การประชุมปรึกษาราชการแผ่นดิน ในรัชการที่ ๕

       ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทาน ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายจำรัส เขมะจารุ  ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม.  ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์  วัดเทพศิรินทราวาส  วันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม พุทธศักราช 2559
          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรง พระราชอนุสรณ์ถึง นายจำรัส เขมะจาร ซึ่งถึงแก่อสัญกรรมล่วงไปเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ ว่า เป็นนักกฎหมายผู้มีความรู้ความสามารถ และได้รับการเคารพยกย่องอย่างสูงในวงการ นักกฎหมายไทย อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติราชการฉลองพระเดชพระคุณอย่างใกล้ชิดในฐานะองคมนตรี ด้วยความวิริยอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต และจงรักภักดีตลอดมา เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย ได้ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับการศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และทรงบำเพ็ญ พระราชกุศลพระราชทานมาเป็นลำดับ บัดนี้ ถึงวาระที่จะพระราชทานเพลิงศพ อันเป็นอวสานแห่งการ พระราชกุศล จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง “การประชุมปรึกษา ราชการแผ่นดินในรัชกาลที่ ๕” สำหรับพระราชทานเป็นอนุสรณ์
“การประชุมปรึกษาราชการแผ่นดินในรัชกาลที่ ๕” มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับข้อราชการสำคัญ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ที่ปรึกษาราชการ แผ่นดิน ซึ่งทรงแต่งตั้งจากพระบรมวงศานุวงศ์ เสนาบดี และข้าราชการ ประชุมปรึกษาหารือกัน และ นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา หรือทำรายงานความเห็นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อมี พระบรมราชวินิจฉัย
“การประชุมปรึกษาราชการแผ่นดินในรัชกาลที่ ๕” จึงเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นถึง พระปรีชาสามารถ พระราชอุตสาหะ และรัฐประศาสโนบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ และความวัฒนาถาวรของชาติบ้านเมือง ทั้งเป็นหนังสือที่ทรง คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ กฎหมาย การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจการคลังอย่างยิ่ง
ทรงหวังพระราชหฤทัยว่า พระราชกุศลที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญ พระราชทาน กับทั้งประโยชน์อันจะพึงเกิดแต่หนังสือที่พระราชทานเป็นอนุสรณ์นี้ จะเป็นพลวปัจจัย บันดาลให้นายจำรัส เขมะจาร ประสบความเกษมสุขตามควรแก่คติวิสัยในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อไป
หมวด (03) :  หนังสืออนุสรณ์งานศพ
หน่วยงานที่จัดพิมพ์ : สำนักราชเลขาธิการ
ปกแข็ง / 358 หน้า 
ปีที่พิมพ์ : 2559 (3,000 เล่ม)   
ขนาด : กว้าง 23.5 ซ.ม. ยาว 30.5 ซ.ม. 
สภาพ :  ดี