lungkitti.com หนังสือเก่า

พระมหากษัตริย์ กับ ประวัติศาสตร์ตำรวจสยาม

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ (02) :ประวัติศาสตร์ - การเมือง
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์ - การเมือง
  • รหัสสินค้า : 025591

รายละเอียดสินค้า พระมหากษัตริย์ กับ ประวัติศาสตร์ตำรวจสยาม

  วัตถุประสงค์ ในการจัดพิมพ์หนังสือเรื่องนี้ เจตนารมณ์มุ่งเทอคทูน และเผยแพร่ พระเกียรติ คุณขององค์พระมหากษัตริย์ ซึ่งทรงมีต่อสถาบันตำรวจไทยอย่างท่วมท้นสุดจะ พรรณนาได้ประการหนึ่งกับอีกประการหนึ่งเพื่อเผยแพร่ ประวัติ และวิวัฒนาการของ ตำรวจให้ปรากฏไว้เป็นหลักฐานเพื่อเป็นการให้ความรอบรู้แก่ประชาชนทั่วไปด้วย อย่างน้อยก็จะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง ให้ทราบหัวใจ ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นั้น เป็นไฉน จะเป็นการสร้างภาพพจน์ต่าง ๆ ที่ประชาชนมีต่อสถาบันตำรวจกระจ่างขึ้นอีกไม่มากก็น้อย
  คำว่า “ตำรวจ เพิ่งมีขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยสุโขทัยเท่าที่ตรวจศิลา จารึกทุกๆ หลักดูแล้วไม่ปรากฏว่ามีใช้ และในสมัยกรุงศรีอยุธยานี้ก็เห็นจะใช้หลังจากแผ่น ดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถลงมา เพราะมีกรมขึ้นกระทรวงมหาดไทยปรากฏอยู่ในทำ เนียบเดิม ๒ กรมคือ กรมตำรวจภูธรกรมหนึ่ง เจ้ากรมเป็นตำแหน่งหลวงวาสุเทพ อีก กรมหนึ่งคือกรมตำรวจภูบาล เจ้ากรมเป็นตำแหน่งหลวงพิษณุเทพ ส่วนชื่อปลัดกรม มี สัมผัสคล้องจองกันว่าขุนเพชรอินทรา ขุนมหาวิชัย ขุนพิษณุแสน ขุนแผนสท้าน แต่ตำรวจ ทั้งสองกรมนี้เดิมที่เดียวจะมีหน้าที่อย่างไรไม่มีระบุไว้ในทำเนียบหรือหนังสือใด ๆ
  เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงดำรง ตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นกระทรวงสำคัญที่สุดในสมัยนั้น ได้ทรงปรับ ปรุงหน้าที่ของตำรวจภูธรและตำรวจภูบาลขึ้นใหม่หมด หน้าที่เดิมยกเลิกไปเกี่ยวกับการ ตำรวจที่ปรับปรุงในครั้งนั้น
โดย : ประยุทธ สิทธิพันธ์  
หมวด (02) : ประวัติศาสตร์ - การเมือง 
ปกแข็ง / 498 หน้า 
จัดพิมพ์ : น.ส.พ. พิทักษ์ประชาเบื้องหลังข่าว
พิมพ์ครั้งที่ : 
ปีที่พิมพ์ : 2519 
ขนาด : กว้าง 19 ซ.ม. ยาว 26 ซ.ม. 
สภาพ :  พอใช้