lungkitti.com หนังสือเก่า

งานช่างหลวง


฿480.00
หมวดหนังสือ(04) : ศิลปะ
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 024010

รายละเอียดสินค้า งานช่างหลวง

 
หนังสือเรื่อง “งานช่างหลวง” เป็นหนังสือประกอบนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2554 กรมศิลปากรได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 17 สิงหาคม พุทธศักราช 2554 และนิทรรศการจะจัดแสดงในประชาชนเข้าชมระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 17 ตุลาคม พุทธศักราช 2554 ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
งานช่างหรือศิลปกรรม เป็นสุนทรียสมบัติ คู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน เกิดจากการสร้างสรรค์ชอง “ช่าง” หรือ “ศิลปิน” ที่ประสานความคิด ฝีมือ ทัศนะทางความงาม เข้ากับคตินิยมและความเชื่อในสังคมวัฒนธรรมที่ช่างดำรงชีวิตอยู่ จนกระทั่งเกิดเป็นแบบแผนเฉพาะของกลุ่มสกุลช่างในแต่ละท้องถิ่นและภูมิภาคมีวิวัฒนาการงานช่างสืบทอดกันมาตามลำดับกาล
  พระมหากษัตริย์หรือองค์พระประมุขทุกยุคสมัยทรงอุปถัมภ์บำรุงช่างและงานของช่างให้รุ่งเรืองวัฒนาจนเกิดเป็นงานช่างอย่างยอดเยี่ยม และเพื่อเสนองาน ทั้งที่เป็นราชกิจของพระเจ้าแผ่นดินและราชการบ้านเมืองของหลวง สร้างสรรค์งานตามกรอบประเพณีและระเบียบแบบแผนอย่างของหลวง จึงเรียกว่า “งานช่างหลวง”
โดย: กรมศิลปากร
หมวด: ศิลปะ
ปกอ่อน/ 232 หน้า 
พิมพ์ที่: บริษัทอมรินทร์พริ้นจิ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์: 2554
ขนาด: กว้าง 21 ซ.ม. ยาว 29.5 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้