lungkitti.com หนังสือเก่า

แนวพระราชดำริเก้ารัชกาล


฿350.00
หมวดหนังสือ(13): หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 023528

รายละเอียดสินค้า แนวพระราชดำริเก้ารัชกาล

 
หนังสือ “แนวพระราชดำริเก้ารัชกาล” นี้ ได้จัดทำขึ้นก็ด้วยความประสงค์ที่จะทำให้ประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะอนุชนในปัจจุบันและอนาคต ได้นำไปอ่านและคิดไตร่ตรองด้วยตนเองให้ถ่องแท้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ทรงมีความห่วงใยและทรงปารถนาที่จะให้พสกนิกร ชาติบ้านเมืองของพระองค์อยู่เย็นเป็นสุขเพียงไร 
  แนวพระราชดำริของแต่ละรัชกาลที่อัญเชิญมาจัดพิมพ์ไว้นี้ มีปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในลักษณะต่าง ๆ กัน คือเป็นพระราชหัตถเลขาบ้าง กระแสพระราชดำรัสบ้าง พระบรมราโชวาทบ้าง พระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่อราวต่าง ๆ ของบ้านเมืองทั้งรวมไปถึงพระราชนิพนธ์ ไม่ว่าจะปรากฏอยู่ในลักษณะใด โดยสาระสำคัญล้วนแต่เป็นแนวพระราชดำริอันยังผลแผ่ไพศาลต่อพสกนิกรถ้วนหน้าหลายชั่วคนสืบต่อกันมา...
จัดพิมพ์โดย: กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ 
หมวด: หนังสือเพื่อการค้นคว้า
ปกแข็ง / 327 หน้า 
พิมพ์ที่: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์: 2527 
ขนาด: กว้าง 17.5 ซ.ม. ยาว 24.8 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้ / หน้าปกมีรอยสีถลอกเล็กน้อย