หนังสือเก่า lungkitti.com

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(01): หนังสือเฉลิมพระเกียรติ    
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : พระราชกรณียกิจ - หนังสือเทิดพระเกียรติ
  • รหัสสินค้า : 022565

รายละเอียดสินค้า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

       ในวโรกาสมหามงคลวาระเฉลิมพระชนมพรรษา  แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งเวียนมาบรรจบครบ 5 รอบ ณ วันที่ 12 สิงหาพ.ศ. 2535 กรมวิชาการจึงได้ขออนุมัติกระทรวงการศึกศึกษาธิการ  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ชื่อเรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ให้เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาสังคมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา  เพื่อให้เยาวชนไทยได้ตระหนักและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์  ผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่าง ๆ อันยังประโยชน์ใหญ่ยิ่งต่อประเทศชาติและประชาชนของไทย   และเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายโดยไม่ได้ทรงเลือกชาติชั้นวรรณะใด.
โดย :   กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
หมวด :หนังสือเฉลิมพระเกียรติ    
ปกแข็ง / 174 หน้า (มีแจ็คเก็ต)  
จัดพิมพ์ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
พิมพ์ครั้งที่ : -   
ปีที่พิมพ์ : 2538   
ขนาด : กว้าง 19 ซ.ม. ยาว 27 ซ.ม. 
สภาพ :  พอใช้