lungkitti.com หนังสือเก่า

เพื่ออนาคตของการศึกษาไทย / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ปยุตุโต)


฿150.00
หมวดหนังสือ(14):ความรู้ทั่วไป / เบ็ดเตล็ด
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ความรู้ทั่วไป / เบ็ดเตล็ด
  • รหัสสินค้า : 021386

รายละเอียดสินค้า เพื่ออนาคตของการศึกษาไทย / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ปยุตุโต)

 
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมงานนิพนธ์ หรือบทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับการศึกษาที่สำคัญ 3 เรื่อง คือ เรื่องที่ 1 "การศึกษา : พัฒนาการ หรือบูรณาการ" ซึ่งเป็นงานนิพนธ์หลักของหนังสือนี้ ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมจากปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณเรื่องที่ 2 "จะพัฒนาบุคคลให้มีคุณธรรมและจริยธรรมได้อย่างไร" เป็นการประมวลหลักการและแนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับจริยศึกษา จึงมีเนื้อหาหลายส่วนซ้ำซ้อนกับปาฐกถาและคำบรรยายครั้งอื่นๆ รวมทั้งความบางตอนในเรื่องที่ 1 ด้วยหากถือส่วนที่ซ้ำซ้อนนั้นว่าเป็นเครื่องเสริมความให้หนักแน่นชัดเจนยิ่งขึ้น ก็คงจะบรรเทาความรู้สึกน่าเบื่อหน่ายลงได้เรื่องที่ 3 "การศึกษาไทย: แก้ปัญหาหรือสร้างปัญหาให้สังคม" ว่าด้วยปฏิบัติการที่เนื่องกับระบบสถาบันและความเป็นมาในประวัติศาสตร์ ซึ่งทั้ง 3 เรื่องจะทำให้เกิดการมองและแก้ปัญหาการศึกษานั้น จะต้องครบทั้งสองด้านคือ ทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบ ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ ทั้งหลักวิชาและสถาบัน หรือทั้งนามธรรมและรูปธรรม
โดย:   พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ปยุตุโต)
หมวด:ความรู้ทั่วไป / เบ็ดเตล็ด 
ปกแข็ง / 314 หน้า(พร้อมกล่องใส่)
ปีที่พิมพ์:  2536
ขนาด: กว้าง 15.5 ซ.ม.ยาว 21.5 ซ.ม. 
สภาพ:พอใช้ / มีคราบเหลืองเล็กน้อย