lungkitti.com หนังสือเก่า

เดชะพระบารมีปกเกล้าฯ


฿750.00
หมวดหนังสือ(01):หนังสือเฉลิมพระเกียรติ
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระราชกรณียกิจ - หนังสือเทิดพระเกียรติ
  • รหัสสินค้า : 020775

รายละเอียดสินค้า เดชะพระบารมีปกเกล้าฯ

  เดชะพระบารมีปกเกล้าฯ เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ มีเนื้อหากล่าวถึงพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงอุทิศกำลังพระวรกาย กำลังพระปัญญา และกำลังพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อความผาสุกร่มเย็นของพสกนิกรชาวไทยทั่วพระราชอาณาจักร และเพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศ พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ ได้แก่ ด้านการเกษตรกรรม ป่าไม้ การอนุรักษ์และปรับปรุงดิน การพัฒนาแหล่งน้ำ สิ่งแวดล้อม พลังงานและพลังงานทดแทน การคมนาคม การแพทย์ และสาธารณสุข การศึกษา นาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการดำรงชีวิตของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศด้วย
โดย : คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
หมวด(01) : หนังสือเฉลิมพระเกียรติ
ปกแข็ง / 252 หน้า
จัดพิมพ์: กรมศิลปากร
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์: 2555
ขนาด: กว้าง 21.5 ซ.ม. ยาว 30 ซ.ม. 
สภาพ: ดี