lungkitti.com หนังสือเก่า

ศิลปวัฒนธรรมไทย


฿350.00
หมวดหนังสือ: ศิลปวัฒนธรรม
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรม - วัฒนธรรมไทย
  • รหัสสินค้า : 019214

รายละเอียดสินค้า ศิลปวัฒนธรรมไทย

       ประเทศไทยเป็นดินแดนที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน บรรพบุรุษได้ใช้ภูมิปัญญาในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  สร้างสรรค์  ศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และเป็นมรดกล้ำค่าของคนไทยที่ยังคงสืบทอดเรื่อยมา
         คนในประเทศไทยมีด้วยกันหลายกลุ่มหลายเชื้อชาติศาสนา  แต่ด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่ทรงปกครองด้วยหลักทศพิธราชธรรม  พสกนิกรชาวไทยจึงอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสงบร่มเย็น  พร้อมทั้งยังสามารถสืบสานศิลปวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มของตนเองได้อย่างเสรี  สิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งการผสมผสานทางประเพณี ความเชื่อ และศิลปวัฒนธรรมที่คนไทยหลายกลุ่มได้อาศัยอยู่ร่วมกันมายาวนาน  นับตั้งแต่การสถาปนาราชอาณาจักรไทยในดินแดนสุวรรณภูมิ
โดย: กระทรวงวัฒนธรรม  
หมวด:  ศิลปวัฒนธรรม  
ปกแข็ง / 197 หน้า  (ไม่มีแจ็ตเก็ต)   
จัดพิมพ์: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)  
พิมพ์ครั้งที่:  1  
ปีที่พิมพ์:  2552   
ขนาด: กว้าง  ซ.ม. ยาว  ซ.ม. 
สภาพ:  พอใช้