หนังสือเก่า lungkitti.com

การผจญภัยของฟ้าใส

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: การ์ตูนความรู้สำหรับเด็ก
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : การ์ตูนภาพ-นิทานสำหรับเด็กเพื่อการเรียนรู้
  • รหัสสินค้า : 015315

รายละเอียดสินค้า การผจญภัยของฟ้าใส

       หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนชุดนี้ได้จัดทำถ่ายทอดและปลูกฝังเนื้อหาของการเป็นคนดีมีคุณภาพที่กอปรด้วยจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต การเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติและสมานฉันท์ ซึ่งล้วนเป็นอุดมการณ์ทางสังคมที่ต้องมีการสั่งสม ปลูกฝัง กล่อมเกลา และถ่ายทอดแก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่และเป็นกำลังที่มีคุณภาพของชาติ การกล่อมเกลาและถ่ายทอดทางสังคมเป็นการเชื่อมต่อจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง เป็นสิ่งที่ช่วยในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณธรรมโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดย:   กนกกาญจน์ อนุแก่นทรายและคณะ
หมวด:  การ์ตูนความรู้สำหรับเด็ก
ปกอ่อน/ -  หน้า 
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ อรุณการพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่:    2
ปีที่พิมพ์:    -
ขนาด: กว้าง 15 ซ.ม. ยาว 21 ซ.ม. 
สภาพ:  ดี