หนังสือเก่า lungkitti.com

อัตตโนประวัติ พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์ เทสรังสี)

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(05) : พระอริยสงฆ์
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ธรรมานุสรณ์
  • รหัสสินค้า : 014621

รายละเอียดสินค้า อัตตโนประวัติ พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์ เทสรังสี)

  อัตตโนประวัติ พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ : ลายมือหนังสือธรรมของพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร : วงศ์ธรรมยุตในภาคอีสาน : วัดถ้ำขาม (เล่มที่หนึ่ง)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทาน ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปํญญาวิศิษฎ์ (เทสก์ เทสรังสี) ณ เมรุวัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย วันจันทร์ ที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๙ ในการจัดพิมพ์หนังสือสำหรับพระราชทานเพื่อเป็นที่ระลึกในงานนี้แบ่งเป็น ๓ เล่มได้แก่
  - เล่มที่หนึ่ง ประกอบด้วย สารัตถะเกี่ยวเนื่องด้วยประวัติพระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญวิศิษฏ์ วัดหินหมากแป้ง และวัดถ้ำขาม
  - เล่มทีสองเป็นเรื่องราวของธาตุ - ขันธ์ อายตนสัมพันธ์ และปุจฉาวิสัชนาในประเทศ
  - ส่วนอีกเล่มหนึ่งนั้นเป็น เรื่องราวของปุจฉาวิสัชนาในต่างประเทศ
หมวด(05) : พระอริยสงฆ์ 
ปกอ่อน / 200 หน้า
พิมพ์ที่: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 
ปีที่พิมพ์: 2539
ขนาด: กว้าง 18.5 ซ.ม. ยาว 26 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง อัตตโนประวัติ พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์ เทสรังสี)