หนังสือเก่า lungkitti.com

ลักษณะประจำวงศ์พรรณไม้ / ดร.ก่องกานดา ชยามฤต

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: พรรณไม้ <br>
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ไม้ดอก ไม้ประดับ - สัตว์เลี้ยง
  • รหัสสินค้า : 011950

รายละเอียดสินค้า ลักษณะประจำวงศ์พรรณไม้ / ดร.ก่องกานดา ชยามฤต

  หนังสือ “ลักษณะประจำวงศ์พรรณไม้” ที่จัดทำขึ้นนี้ อยู่ภายใต้โครงการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้และสัตว์ป่า แบบบูรณาการเพื่อการอนุรักษ์และพั ฒ นาการใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืนหนังสื อเล่มนี้จะช่วยให้ผู้ที่จะดำเนิน การด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืชได้ใช้ประโยชน์ในการจำแนกพืชเรียบเรียงโดยดร.ก่องกานดา ชยามฤต ผู้ปฏิบัติงานด้านอนุกรมวิธานพืชของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ที่จำเป็นในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งประเทศไทยจัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะทรัพยากรพืช หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพืชได้ใช้ในการจำแนกพืชได้ ในระดับหนึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่ มนี้จะบรรยายลักษณะที่สำคัญ ประจำวงศ์พรรณไม้เลือกเฉพาะวงศ์ที่พบในประเทศไทยเป็นจำนวนทั้งสิ้น 55 วงศ์ มีภาพสีตัวอย่างของพรรณไม้ในแต่ละวงศ์เพื่อเพิ่มความชัดเจนแก่ผู้อ่าน ประกอบด้วยคำบรรยายง่าย ๆ ทีคนทั่วไป ก็สามารถเข้าใจได้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงหวังว่าหนังสือ “ลักษณะประจำวงศ์พรรณไม้” นี้ จะได้ก่อประโยชน์ในการจำแนกพรรณไม้ และใช้ในงานภาคสนามได้เป็นอย่างดีในโอกาสนี้ 
โดย: ดร.ก่องกานดา ชยามฤต
จัดทำโดย: กรรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
หมวด: พรรณไม้
ปกอ่อน / 112 หน้า 
พิมพ์ครั้งที่: 2
ปีที่พิมพ์: 2550
ขนาด: กว้าง 16 ซ.ม. ยาว 24.5 ซ.ม. 
สภาพ: ดี
/* Products stats */