lungkitti.com หนังสือเก่า

การเจริญสมาธิด้วยกรรมฐาน 40 วิธี

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ : หลักธรรม<br>
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ศาสนา-หลักธรรม-ปาฏิหาริย์
  • รหัสสินค้า : 007224

รายละเอียดสินค้า การเจริญสมาธิด้วยกรรมฐาน 40 วิธี

 

  สมาธิอันแน่วแน่ ได้แก่จิตรวมลงสู่ภวังค์ถึงฐิติธรรม ถือเอกัคคตา มีความอารมณ์เดียวและประกอบด้วยองค์ฌาน ๕ ประการ ค่อยสงบประณีตเข้าไปโดยลำดับเมื่อหัดจิตอยู่อย่างนี้ ชื่อว่าทำจิตให้ยิ่ง (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
.......................................................................
หนังสือชุดธรรมสมาธิ เรื่อง "กรรมฐาน ๔๐ สมาธิแบบพระพุทธเจ้า" ของท่านภูริทัตโตภิกขุ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เล่มนี้ เป็นการรวบรวมบทธรรม เรื่องสมาธิและวิธีฝึกสมาธิ จากพระธรรม เทศนาที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้แสดงธรรมสั่งสอนและอบรมพุทธบริษัท เพื่อประโยชน์แก่ชาวพุทธทั้งหลาย ตามแนวทางแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์พระศาสดาแห่งพระพุทธศาสนา ผู้ทรงเป็นแสวงสว่างแห่งโลก
โดย: หลววงปู่มั่น ภูริทัตโต
หมวด: หลักธรรม
ปกอ่อน/ 200 หน้า 
สำนักพิมพ์: ธรรมสภา
ขนาด: กว้าง 13.8 ซม. ยาว 20.3 ซม. 
สภาพ: พอใช้