lungkitti.com หนังสือเก่า

พ่อ หลวงพ่อของแผ่นดิน


฿80.00
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์ - พระบรมวงศานุวงศ์
  • รหัสสินค้า : 001878

รายละเอียดสินค้า พ่อ หลวงพ่อของแผ่นดิน

 

ตลอดระยะเวลา 60 ปี ที่ทรงครองราชย์นั้น เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนอย่างไม่มีสงสัยเลยว่าพระองค์ท่านได้ยึดมั่นในสัจจะที่พระองค์ได้ทรงให้ไว้ เมื่อครั้งมีพระชันษาเพียง 18 พรรษา และด้วยความสนพระราชหฤทัยยิ่งในการศึกษาหลักธรรมทั้งจากตำรับตำรำ จากการมีพระราชปฎิสันถารกับครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและจากการปฎิบัติตามหลักแห่งไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญา ด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่อง ผลก็คือความเป็น พระมหาธรรมิกมหาราชาธิราชเจ้า พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสนพระราชหฤทัยในธรรม ทรงเป็นอยู่โดยธรรม ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจโดยธรรม อีกทั้งยังส่งเสริมให้ปวงประชาราษฎร์ให้ประพฤติปฏิบัติธรรม โดยพระองค์ทรงเน้นย้ำว่าในการพัฒนาทั้งปวงนั้น จำต้องเริ่มต้นที่การพัฒนาตนเองก่อนเป็นสำคัญ และในการพัฒนาตนเองนั้นก็จำต้องเริ่มจากการเข้าถึงความสงบใจเป็นลำดับแรก ดังรายละเอียดจากพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่ได้คัดมาลงพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือเล่มนี้
หมวด:  พระราชกรณียกิจ 
ปกอ่อน/  101 หน้า 
สำนักพิมพ์: 
พิมพ์ครั้งที่:    6
ปีที่พิมพ์:  2551
ขนาด:   กว้าง 15 ซ.ม.  ยาว 21 ซ.ม. 
สภาพ:  ดี