lungkitti.com หนังสือเก่า

พระมหากษัตริย์ไทย การปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อความมั่นคงของชาติ

สินค้าหมด
SOLD OUT
รวบรวมพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระราชกรณียกิจ - หนังสือเทิดพระเกียรติ
  • รหัสสินค้า : 001098

รายละเอียดสินค้า พระมหากษัตริย์ไทย การปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อความมั่นคงของชาติ

 

รวบรวมพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ที่ทรงใช้การปฎิบัติการจิตวิทยาเพื่อความมั่นคง เป็นผลให้ประเทศไทยรอดพ้นภยันตราย และมีความมั่นคงตลอดมา จัดพิมพ์เป็นหนังสือในชื่อ “พระมหากษัตริย์ไทย : การปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อความมั่นคงของชาติ” เพื่อเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตราธิราชเจ้า และทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มหาราช เป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาส พระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 รวมทั้งเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อใช้ในการศึกษาและค้นคว้าต่อไป
จัดพิมพ์โดย: สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย และ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด
หมวด: พระมหากษัตริย์ - เจ้านายเชื้อพระวงศ์ 
ปกแข็ง/ 248 หน้า
พิมพ์ที่: บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์: 2542
ความกว้าง 22 ซม. ยาว 30 ซม.
สภาพ: ดี